PENSANT EN LES ÀREES INDUSTRIALS DEL FUTUR

Si fem un recompte de les diferents àrees industrials de la Comunitat Valenciana i ens fixem en les seues característiques estructurals i de serveis, fàcilment ens trobarem amb una gran heterogeneïtat quan parlem d’ordenament urbà, (ocupant zones marginals, desordre en el traçat dels seus carrers), gestió global, (amb diferents figures comunitàries i fins i tot sense elles), o de comunicació entre les diferents empreses que se situen en l’entorn, que a vegades és escassa o nul·la.

En definitiva, la gestió i organització de les àrees industrials actuals és molt diversa, la qual cosa afebleix i dificulta la capacitat de poder situar a aquestes àrees en un entorn més competitiu a tots els nivells que garantisca no sols l’èxit de la seua obstinació sinó també la seua pròpia supervivència.

Es fa necessari per tant, revisar i actualitzar les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Per a això és molt important el paper que exerceixen les “Entitats de Conservació”. Les àrees empresarials han de comptar amb aquesta figura i els beneficis que ella comporta (no està de més recordar que algunes àrees industrials manquen d’ella), però aquesta figura també està obligada a donar un canvi conceptual imprés en el seu ADN i en la seua dinàmica operativa.

Aquest canvi conceptual ha de veure amb passar de “conservar” a “modernitzar”. El primer concepte fa referència al manteniment de les infraestructures i comporta un halo d’estatisme en la seua dinàmica de treball. Les entitats de conservació han de fer un pas avant i convertir-se en una figura proactiva i dinàmica, incrementant el seu protagonisme en el bon esdevenir de l’àrea sota la seua influència i també, i no menys important, convertir-se en el nexe d’unió amb altres àrees.

De fet el seu propi nom requereix una actualització passant-se a dir “Entitat de Gestió i Modernització” (EGM).

Tot això ve contemplat en la recent LLEI 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana [2018/5632].

Objectius

El congrés versarà en dos grans objectius:

■ D’una banda, els avantatges i el procés de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM), dirigit als gestors d’àrees industrials, però, sobretot, a responsables polítics i tècnics municipals, als quals es pretén instruir i informar sobre els beneficis d’aquesta nova, però desconeguda figura jurídica, que per primera vegada estableix un paradigma legalment establit en l’ordenament jurídic de col·laboració públic-privada.

Transcorreguts diversos mesos des de l’entrada en vigor del citat text legal, trobem un gran desconeixement, i fins i tot prevenció, al desenvolupament de les EGM per part d’algunes corporacions locals. Aquest congrés pretén ser un vector de coneixement que forme i anime als responsables polítics i tècnics dels nostres ajuntaments a incorporar aquest útil instrument de gestió de les àrees industrials.

■ D’altra banda, en aquest congrés també es pretén aprofundir en la millor gestió de les àrees industrials en tots els seus molt diversos aspectes (economia circular, digitalització i indústria 4.0, simbiosi industrial, mobilitat sostenible, seguretat i gestió d’emergències, gestió d’infraestructures, serveis de valor afegit, etc.) pel que s’exposaran casos de bones pràctiques tant de la Comunitat Valenciana, com de la resta de l’estat espanyol, sense descartar la participació de gestors d’altres països de la Unió Europea.