Mesa col·loqui sobre la Llei 14/2018 de 5 de juny: les EGM com a entitats col·laboradores dels Ajuntaments

Moderador: Vicente Seguí, Gerent Entitat de Conservació Parc Empresarial Las Atalayas.

– La societat en general ha tingut un profund desconeixement de les àrees empresarials, fet que ha irradiat en les Administracions de tot l’estat.

– Els directius i gerents de les àrees industrials han estat orfes de la consideració i reconeixement en el seu suport al desenvolupament de les àrees receptores del seu treball, però amb il·lusió i convenciment han arribat a situar el punt d’atenció en els polígons i parcs empresarials i la seua necessitat de gestió.

– La Llei 14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, ha vingut a institucionalitzar la conveniència i la necessitat, de constituir òrgans de gestió en els nostres espais productius considerant-ho una eina de desenvolupament econòmic i també social.

– La modernització, és la guia sobre la qual ha de pivotar les EGM. Que d’una banda, està directament relacionat amb la conservació en si, elements com la sostenibilitat en la matèria energètica, gestió de residus, etc. han de començar a imposar-se també en les àrees empresarials, però que ha d’anar més enllà en la planificació i implantació de serveis de valor afegit que conduïsquen a la configuració d’espais facilitadors de la innovació empresarial i l’habitabilitat dels seus treballadors i resta d’usuaris.

– Cal fugir d’un enfocament triomfalista. Queda molt per fer. Les nostres àrees segueixen, en la majoria de les circumstàncies sense tindre la deguda atenció de les nostres Administracions, i sense cap gestió per a fer canviar la situació d’ací la importància de la implantació de les EGM en les nostres àrees perquè la situació canvie.

Ponent: Ana María Cerdán, VOX.

– Los Polígonos Industriales hay que dejar de verlos como la parte pobre del Ayuntamiento y generar el impacto de calidad que estamos necesitando. Todos debemos de dar a conocer y poner en marcha las EGM.

– Los P.I. se deben gestionar por las EGM en colaboración continua con los ayuntamientos implementando nuevos sistemas de gestión profesional y activos para crear servicios de valor añadido.

– Hay que destacar la función pública de las EGM para el desarrollo económico-social y medioambientalmente sostenible, consiguiendo la mejora de la gestión y calidad del suelo industrial. Que nuestras áreas sean las más competitivas y con el acceso a las nuevas tecnologías. Las áreas industrial que se concebían hace 40 años como guetos donde ir a trabajar deben dar paso a espacios en los que se convive.

Ponent: Josep Nadal, Compromis.

– La llei és un primer pas. Les EGM i Fepeval han d’ajudar els representants públics a tindre una capil·laritat de quals són les necessitats de les nostres empreses com els problemes urbanístics però hem de continuar detectant quals són els reptes de futur de les àrees empresarials i del sector empresarial en general. Hi ha dues febleses a abordar quals són la mobilitat i la necessitat d’instaurar un model sostenible d’energies netes per a abordar l’emergència climàtica que al seu torn beneficie el cost econòmic energètic de les empreses.

– En el Pais Valencià, plagat de Pimes és imprescindible que, com a repte del s. XXI, s’implante una cultura d’intercanvi d’experiències vitals en les empreses per a, suplir el tancament d’algunes i saber reconvertir-se en la seua activitat quan el demande el mercat. La innovació en les Pimes ha de dirigir-se a coses pràctiques, que han de ser secundades des de la col·laboració públic-privada. Per a això es necessita un nou model de finançament autonòmic que dote de recursos per a l’impuls industrial.

Ponent: Carlos Gracia, Ciudadanos.

– Les àrees empresarials són infraestructures econòmiques bàsiques d’interés general. Llei pionera i singular l’objecte de la qual és buscar el desenvolupament i modernització de les àrees empresarials i que va ser aprovada per un gran consens en les Corts Valencianes que albira la importància d’una àrea industrial en el creixement econòmic de la Comunitat Valenciana.

– Aquesta Llei ajuda a la col·laboració públic-privada entre l’Administració i els propietaris i empreses de l’àrea industrial. Cal facilitar la interlocució entre ells i apostar per una gestió professionalitzada.

– La generació de coneixements i la seua transferència pot ajudar a les EGM a l’ésser l’ens aglutinador de tots això creant un efecte sinèrgic més enllà de la col·laboració públic-privada. Cal animar al poder executiu al desenvolupament dels instruments que articula la Llei.

Ponent: Felipe Carrasco, PP.

– Davant la dificultat de la creació de EGM sobretot en els municipis més xicotets és important que l’executiu ajude als seus Ajuntaments en aquesta comesa.

– Es precisa que el mapa industrial de la Comunitat Valenciana avanç i s’implementen eines de gestió perquè siga el més útil possible. És imprescindible fer costat a la indústria per la seua aportació positiva a la societat.

– Defensa la política de clústers però cal afegir una cinquena hèlice a les quatre que es conceben dins del concepte (sector públic, sector del coneixement, indústria i ciutadania) com seria les àrees industrials en ser pols d’atracció d’inversió generadors d’ocupació de qualitat i societat del benestar.

– El suport a la indústria ha d’estar per damunt d’ideologies.

Ponent: Jesús Sellés, PSPV.

– Destaca l’antiguitat dels polígons que han necessitat la inversió per a l’adequació dels serveis bàsics i l’establiment de nous serveis demandats.

– Una de les problemàtiques dels ens de gestió en la Comunitat Valenciana és la falta d’adscripció obligatòria d’empreses que es beneficien dels serveis sense contribuir al seu desenvolupament. Això és alguna cosa que pretén corregir la Llei amb la constitució de les EGM.

– Assenyala com a punt principal la negociació amb l’ajuntament que ha de fer d’intermediari o nexe entre Administracions i EGM.

– Qualificació de les àrees en funció dels serveis i dotacions, destacant les marques que crea la llei com el municipi industrial estratègic, municipi logístic estratègic tenint també cabuda en la llei els centres d’innovació.